Wat doet een mentor bij De Schakel-Mentorschap

De Schakel-Mentorschap biedt mentorschap aan, aan mensen vanaf 18 jaar die deels of
volledig wilsonbekwaam zijn en die niet (meer) in staat zijn op te komen voor hun eigen
belangen op het gebied van verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.
De maatregel is vooral bedoeld ter bescherming van de persoon en om misbruik van
diens situatie door anderen te voorkomen. De mentor is de wettelijk vertegenwoordiger
en belangenbehartiger van zijn cliënt. Iemand die door de rechter een mentor krijgt
toegewezen, blijft handelingsbekwaam.

Daarnaast is een mentor adviseur en vertrouwenspersoon voor alle andere persoonlijke
zaken. De mentor neemt de wensen en behoeften, normen en waarden van zijn cliënt als
leidraad. Op die manier helpt hij zijn cliënt de regie over zijn leven te houden.
Belangrijk is te weten, dat de mentor aansprakelijk is voor elk verlies of schade die hij
tijdens de uitvoering van zijn taken bij betrokkene veroorzaakt.

Behalve bevoegdheden zijn er ook taken en verplichtingen die om de hoek komen kijken bij het mentorschap. Primair en secundair kunt u het volgende verwachten van De Schakel-Mentorschap;

Primaire verwachtingen

 • Mede beoordelen wilsonbekwaamheid van belangen ter zake; Vertrouwensrelatie met betrokkene en/of omgeving tot stand brengen;
 • Bevorderen en waarderen van het verrichten van rechtshandelingen door betrokkene;
 • Advies uitbrengen (gevraagd en ongevraagd) aan betrokkene, belanghebbenden en zorgverleners;
 • Innemen van onafhankelijke positie;
  Toezicht en controle houden op kwaliteit van zorgverlening;
 • Inventariseren van de persoonlijke achtergronden wensen bij zorgverlening en de wil van betrokkene bijvoorbeeld na overlijden, wie doet wat;
 • Informatieverschaffing aan betrokkene, zorgverleners en belanghebbenden;
 • Nemen van beslissingen c.q. instemmen met zorgplannen;
 • Afspraken maken betreffende een passende (zorg) instructie voor behandelaar en zorgverleners bij o.m. terughoudendheid betrachten t.a.v. ingrijpend medisch handelen.
 • Waken en zich bij regelmaat op de hoogte stellen van het wel en wee van betrokkene;
 • Verlenen van toestemming aan de behandelaar voor toediening van medicatie onder dwang, op grond van medische noodzakelijkheid;
 • Laten opnemen van een verklaring van de mentor voor het verlenen van toestemming op verzoek van zorgverleners in het medische dossier betreffende en de monitoring hiervan.

Secundaire verwachtingen

 • Dossiervorming en leveren van rapportage van verrichte handelingen, genomen beslissingen, van werkzaamheden, tijdsinvestering en gemaakte kosten;
 • Betrokkene bij de gemeente in aanmerking brengen voor bijzondere bijstand voor de kosten van het mentorschap;
  Bezwaar en beroepsprocedures opstarten tegen overheden en bestuurders;
 • Verantwoording afleggen (gevraagd & ongevraagd) aan de kantonrechter:
 • Bij afwezigheid overdragen van bevoegdheden, achterlaten van passende zorginstructie voor zorgverleners;

Wij zij een erkend dementievriendelijke organisatie: